ИТ анализ и бизнес стратегии | Такси

logo vuzf

home

За програмата    Учебен план     Лектори    Партньори    Прием    Такси    Стажове    Реализация    Новини     За нас     Контакти

Такси

Такси

За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро на семестър.

ОТСТЪПКИ ЗА УСПЕХ

При отличен успех между 5.50 и 6.00 от дипломата за средно образование, всеки студент получава 10 на сто отстъпка от семестриалната такса.

 За обучение по индивидуален план (за българските програми) – 1 200 евро.

 За специалностите с преподаване на английски език в редовна и задочна форма:
    -за български кандидати – 1 600 евро;
    -за чуждестранни кандидати от Азия – 2 500 евро.

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в левове по банков път в обявените срокове.

При внасяне на таксата за обучение за двата семестъра в началото на учебната година, студентите ползват 5 на сто отстъпка от годишния й размер.

За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми в бакалавърската и магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище преди започване на учебната година, той има право да поиска връщане на половината от платената семестриална такса в срок до един месец от започване на учебната година.

Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище след започване на учебната година, платената от него семестриална такса не се връща.

Банкови сметки
Общинска Банка клон „Врабча“
BIC SOMBBGSF
IBAN BG13SOMB91301056172401

Такси за кандидатстване

Плик-молба с кандидатстудентски документи – 10 лв.
Обработка на кандидатстудентски документи – 40 лв.
Явяване на конкурсен изпит – 20 лв.

Плик-молбата и таксата за обработка на кандидатстудентски документи се заплащат еднократно.
Таксата за явяване на конкурсен изпит се заплаща в зависимост от броя на явяванията.
Такса за обработка на кандидатстудентски документи се заплаща и от кандидатстващите с оценки от издържани конкурсни изпити за бакалавърска степен в други висши училища в страната.

Такса за обработка на кандидатстудентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит за бакалавърска степен не се заплаща от кандидат-студенти в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци до навършване на 25 години в годината на кандидатстване и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и близнаци и майки с три и повече деца, ако са представили документи, удостоверяващи съответните обстоятелства.

   
 

 

     

 

Начало  |  За програмата  |  Учебен план  |  Лектори  |  Партньори  |  Прием  |  Такси  |  Стажове  |  Реализация  |  Новини  |  За нас  |  Контакти

it@vuzf.bg

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.