ИТ анализ и бизнес стратегии | За нас

logo vuzf

home

За програмата    Учебен план     Лектори    Партньори    Прием    Такси    Стажове    Реализация    Новини     За нас     Контакти

За нас

За нас

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. Основано е с Решение на 39-то НС от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.)

ВУЗФ обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление "Икономика". По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия "Българион".

Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания.

Висшето училище по застраховане и финанси е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, с протокол № 103 от 09.06.2009 г., за срок от шест години.
През месец май 2014 г. институционалната акредитация на висшето училище беше подновена от Акредитационния съвет на НАОА, с Протокол № 9/08.05.2014 г., за срок от шест години.

През месец май 2013 г. висшето училище получи и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години. Акредитацията е в съответствие с прилаганите към висшите училища в Англия стандарти за качеството на учебния процес, преподавателския състав и материалната база.

Висшето училище е разработило и внедрило вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007 и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството на висшите училища. Системата е сертифицирана от "Муди интернешънъл", ресертифицирана от същата организация и потвърдена от Интертек, водеща международна компания за одит на системи за управление на качеството, към която се присъедини "Муди интернешънъл".

Мисията на висшето училище е:

 да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на икономиката, като се равнява по най-добрите образци и практики в образователното дело в страните от Европа и света и прилага съвременни методи за теоретична и практическа подготовка на студентите и адаптацията им в практиката;

 да развива икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика и да повишава нейната конкурентноспособност, като се дава приоритет на иновационните изследвания и на съвместните изследвания с водещи университети и изследователски институти в Европа и света за подпомагане формирането на икономическата и финансовата политика на България и Европейския съюз.

Основната стратегическа цел на висшето училище е да осигурява високо качество на осъществяваните в него дейности и да гарантира утвърждаването на висок морал у студентите, преподавателите и служителите в училището. За постигането на тази цел висшето училище си е поставило конкретни стратегически цели и задачи за развитието на образователната дейност, научноизследователската дейност, материално-техническата и информационната база и кадровото осигуряване.

   
 

 

     

 

Начало  |  За програмата  |  Учебен план  |  Лектори  |  Партньори  |  Прием  |  Такси  |  Стажове  |  Реализация  |  Новини  |  За нас  |  Контакти

it@vuzf.bg

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.